Image for post
Image for post

Al Chen wrote :

Coda started in 2014 with a simple observation: In a world full of pre-built tools and applications, why do documents and spreadsheets seem to run the world? The founding Coda team crossed paths at Google, YouTube, and Microsoft, where they saw their teams stretch the limits of what spreadsheets and documents can do. Then in 2014, they banded together to build the doc they always wanted. One that erased the boundaries between words and data. And where everyone could work together, in their own way, off the same data.

When using a spreadsheet you easily get used to an attractive advantage: you can reference to any cell you want. Whilst this can lead to rather messy calculations, nobody denies the relevance of the option to refer to a previous row. …


Image for post
Image for post
How To Calculate Distances in Google Sheets (via Maps API)?

Early June 2020 I wrote an article in Dutch on this matter in response to an earlier blog in 2018 by Sven Breckler with comments of Phil Schmidt. I noticed that most viewers did not understand well enough the content to make full use of it. Hereby the English variant.

In an other article I wrote about the Coda and a function to get the distance between two points asuming you draw a straight line. It is the Haversine function, also used by Tinder. Below the logic in Coda using the function Distance().

Distance​(location1, location2, unit​)Returns the distance (in kilometers) between two locations (lat/long) on earth using the Haversine…

Image for post
Image for post

In this blogpost I share tips & tricks on how to set up an automation that prefills already filled-out Paperforms. Sometimes you want to provide the (potential) client the opportunity to update their data without any hassle. Showing the information you have on them not only serves your image, makes you compliant with high GDPR standards, but also keeps data alive and aligned with reality. Maybe someone wants to change their email address or update the day and time for a RDV. Instead of sending an email with a requirement (time consuming process for all involved) you empower the user.

In this blogpost I leave aside how you get the form at the fingertips of the person you have in mind. I use MailJet and send an email that contains an URL that shows the relevant data. Sending emails is a different story. …


Image for post
Image for post

In voorgaande blogs ging het over hoe je MaiJet kan verbinden met Coda. Echter soms wil je snel iets geregeld hebben of je hebt een lijst die zo groot is dat het niet handig is om de emals één voor één via Coda te versturen. In deze gevallen koppel je handmatig een lijst met een template. Een template betreft de vormgeving van de email, het gaat over tekst en afbeeldingen.


Image for post
Image for post

Stel je hebt een grote lijst met emails en je wil deze in delen via Coda verzenden. De achtergrond kan bijvoorbeeld de verwerking van de reacties zijn; krijg je er teveel in één keer, dan kunnen de reacties niet adequaat behandeld worden en ontstaan er klachten. Wat denk je van dit:


Image for post
Image for post
het samenvoegen van emaillijsten via Coda

Het komt voor dat je verschillende lijsten dient samen te voegen. In een spreadsheet zou dit neerkomen op knippen en plakken. Misschien aangevuld met wat filters her en der om uiteindelijk een lijst over te houden gebaseerd op verknipte lijstjes. Op z’n best rommelig, echter doorgaans verwarrend en foutgevoelig.

In Coda maken we voor deze taak gebruik van knoppen om gegevens over te brengen van tabel één naar tabel twee. Zo blijven de gegevens in de oorspronkelijke tabel bewaard, er wordt niet geknipt en geplakt. De buttons bevinden zich in de tabel zelf en kunnen via een andere knop — buiten de tabel — weliswaar of via een automatisatie geactiveerd worden. …


Image for post
Image for post
Ontdubbel emails in Coda

Het komt voor dat één persoon zich meerdere malen inschrijft met hetzelfde emailadres. Doorgaans baseren we ons in een tabel op ID’s (die uit Paperform of uit Coda) en niet op email adressen. Immers een email adres is een eigenschap van een persoon en deze ‘eigenschap’ kan wijzigen. Denk aan gebruikers die zich inschrijven met een privé en met een zakelijk email adres. Filteren op unieke ID’s kan met andere woorden betekenen dat we toch één mens van vlees en bloed meerdere keren in onze tabel hebben.

De eerste uitdaging die we ons hier stellen is deze tabel te ontdubbelen op emails en de email adressen die als eerste binnengekomen zijn, aan te vinken. …


Image for post
Image for post

Deze blog is voor gevorderden met dat ze de nodige Coda specifieke voorkennis veronderstelt. We zoeken antwoord op de vraag hoe behulpzaam Coda is in he verwerken van enquête resultaten op een beschrijvende manier.

Bestaat je dagelijkse werk uit het verzamelen van gegevens voor statistische analyses met oog op voorspellingen, dan gebruik je beter programma’s hier specifiek op gericht. Coda is handig voor beschrijvende statistiek, om te tonen hoe resultaten van een groep zich ‘gedragen’.

Wat we veronderstellen te weten / te hebben

Een vragenlijst opstellen is een kunst op zich. Laten we aannemen dat de opdrachtgever de spelregels kent en volgt. Dan volstaat het om de vragen in Paperform aan te maken en op te bouwen volgens instructie. De volgende stap is dan het versturen van een email met de uitnodiging gericht aan de bestemmeling. Het formulier verbinden we vervolgens met Coda via Zapier. Dit alles hebben we in eerdere artikelen uitgelegd, net als hoe je daarna een email via MailJet stuurt met daarin een overzicht van de ingevulde vragen of zo je wil alleen de antwoorden die men nadien niet meer kan wijzigen. …


Image for post
Image for post

This article is based on a text I first wrote in Dutch, the language I mainly use to write about Coda related issues .


Image for post
Image for post
een template per zap

Hoe zorg je er voor dat je gebruikers mails op maat stuurt? We werken hier met het scenario dat eens een formulier wordt ingevuld, de gegevens in Coda worden bewaard. Daarna verzenden we een bevestigingsemail. Deze mail bevat een link waarmee de gegevens kunnen worden bijgewerkt. In deze blog bespreken we hoe je één type email verstuurt bij een inschrijving en een andere als gegevens bijgewerkt worden. We eindigen met een suggestie over hoe je nog een derde type email kan sturen eens iemand afscheidt neemt.

Deze blog is voor gevorderden.

De opbouw in Coda

Het begint er mee dat je in Coda informatie zo verwerkt dat het kan dienen als trigger. We werken hier vanuit de veronderstelling dat dat we verschillende templates gebruiken binnen MailJet. Een alternatief is immers te werken met één template en één of twee variabelen. Je bouwt dan de complete tekst op in Coda die je dan via een Concatenate() voorziet van de juiste stukjes informatie. De tekst is dan op maat. Echter zo kun je minder makkelijk een andere image voorzien en andere stijl elementen aanpassen die belangrijk zijn voor de beleving. We kiezen voor drie templates, zoiets als hieronder. …

About

Christiaan Huizer

Huizer Automatisatie

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store